Турагенции

Туроператорите ще получат до 15% и няма да се превишава дължимото към клиентите

  10.06.2021 15:41  
Туроператорите ще получат до 15% и няма да се превишава дължимото към клиентите

Правителството определи критериите за помощта за туроператорските фирми.

С член 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, е създадена разпоредба, според която държавата предоставя на лица, извършващи туроператорска дейност, безвъзмездни средства в размер до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания, които се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.

Схемата за държавна помощ е нотифицирана от Европейската комисия.

С ал. 4 от същата норма се предвижда средствата да се предоставят при условия, критерии и ред в размер на проценти от оборота, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на туризма в рамките на неусвоените средства по схемата за държавна помощ по чл. 26а, ал. 1 от ЗМДВИПОРНСПП, редакция на нормата в сила до 05.04.2021 г.

Средствата, подлежащи на разпределение съгласно приетото ПМС, са в размер на 16 491 711, 63 лева. Същите са остатък от предоставените по сметката на Министерството на туризма 51 000 000 лева съгласно Постановление № 380 от 18 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г.

Туроператорите, допустими кандидати за средствата за безвъзмездна финансова помощ, ще кандидатстват по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).

Средствата по новата схема за държавна помощ ще се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.