Новини Хотели

Заплатите в хотелиерството нарастват

  17.08.2021 09:51  
Заплатите в хотелиерството нарастват
  Offnews

През второто тримесечие на тази година средната месечна работна заплата e 1525 лв. и нараства спрямо първото тримесечие с 4.3 процента. Но заедно с това трябва да се подчертае и това, че в рамките на периода между април и юни средната брутна месечна работна заплата намалява. Докато през април тази година е бил 1542 лв., то през май е 1530 лв., а през юни пада до 1505 лева.

Икономическите дейности, които могат да се похвалят с най-голямо увеличение, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 30.5%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 22.8%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 9.5 на сто. Донякъде това е обяснимо, тъй като те са свързани с летните почивки и активната селскостопанска работа. Намаление на заплатите - с 1.3%, обаче има в икономическа дейност „Операции с недвижими имоти“. Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

През второто тримесечие на тази година средната месечна работна заплата нараства и спрямо същия период на миналата година - с 14.1%, което може да се обясни с известно възстановяване на някои бизнеси и връщане на работа в повече фирми.
С най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие могат са похвалят хората в дейността „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“. Сумата, срещу която те се разписва е 3 709 лева.

В други две икономически дейности - „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 368 лева; и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, средната заплата е над две хиляди лева. В първата сумата е 2368 лева, а във втората  - 2233 лева.
На другия край на скалата, без изненада, с най-ниско възнаграждение са наетите дейността „Хотелиерство и ресторантьорство“ - само 936 лева. Това е и причината за ниския интерес към тази професия и голямото текучество в сектора.
Под хиляда лева е заплатата и в „Други дейности“ - 996 лева. В „Селско, горско и рибно стопанство“ възнаграждението е 1 077 лева.
Спрямо същия период на миналата година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с по-висок темп - 19.5%, а в частния - с 12.3 на сто.