Новини Събития

Община Самоков ще управлява Цари Мали Град

  25.08.2021 17:16  
Община Самоков ще управлява Цари Мали Град

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижима археологическа културна ценност - публична държавна собственост, на община Самоков за срок от 10 години. Недвижима археологическа културна ценност „Антична крепост в м. „Св. Спас“ (Цари Мали Град) е с категория „национално значение" и се намира в с. Белчин, община Самоков.
Предоставянето на културната ценност за управление на община Самоков ще допринесе за обогатяване културно-историческото наследство на местно ниво, ще подпомогне популяризирането на недвижимата ценност и превръщането й в съществен фактор за развитието на туризма в общината.
Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност от Историческия музей – Самоков.