Транспорт

Ковид пандемията влошава финансовите резултати в авиосектора

  22.11.2021 12:49  
Ковид пандемията влошава финансовите резултати в авиосектора

"Бългериан Еъруейз Груп“ ЕАД, в което едноличен акционер е „Химимпорт“ AД, е създадено с цел да инвестира в дъщерни дружества от сферата на авиацията.

Пандемията доведе до значителна сериозни смущения в дейността на много сектори и рязък икономически спад в България и в световен мащаб. Един от най-силно засегнатите сектори от икономиката беше транспортния сектор, в частност авиационната индустрия, включително съпътстващи и спомагателни услуги, предоставяни в авиацията. Най-важното й дъщерно дружество - авиокомпания „България Ер“ АД, както и асоциираните и съвместните предприятия нa „Бългериан Еъруейз Груп“, оперират основно в сферата на авиацията и спомагателните й дейности. Неминуемо, влошената икономическа обстановка в резултат на пандемията доведе до влошаване на представянето на свързаните предприятия. Това намери отражение в намаление на приходите и на паричните потоци, намаление на печалбите, а при някои генериране на негативни финансови резултати през 2020 г. и продължаващи и през 2021-а, отбелязват от компанията майка.

Само две от дъщерните дружества – „България Ер Меинтенанс“ ЕАД и „Инвест Кепитал Консулт“ АД не регистрират съществен негативен ефект, тъй като основната част от приходите се реализират от отдаване на инвестиционни имоти под наем, която сфера на дейност не беше силно засегната.

В края на деветмесечието остават в сила забрани за пътуване, карантинни мерки и ограничения. Бизнесът трябва да се справя с предизвикателства, свързани с намалени приходи и нарушени вериги за доставки. Негативните ефекти от ковид пандемията през миналата и тази година са причината дружеството да отчете намаление във финансовия си резултат с 205 хил. лева.

Към края  на септември дружеството не се е възползвало от мерките, предоставяни от държавата за преодоляване последиците от COVID -19.

Ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, поради което компанията не е в състояние да оцени цялостното влияние на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите й, уточняват от фирмата. Мениджърите й обаче считат, че негативното въздействие, усетено през 2020 г. и 2021 г., ще продължи да има отрицателен ефект върху дейността на дружеството и през следващите години./ banker.bg