Хотели

Директорите на Слънчев бряг АД ще се избират с конкурс

  14.03.2022 12:17  
Директорите на Слънчев бряг АД ще се избират с конкурс

Извънредното общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД - к.к. „Слънчев бряг“ е одобрило всички предложени промени в устава на туристическото дружество, става ясно от протокола.

Според тях всички членове на съвета на директорите се избират и назначават от общото събрание след провеждане на конкурс. Условията и редът за провеждането на този подбор се уреждат в Закона за публичните предприятия и в Правилника за прилагане на този закон. Акционерите определят броя на директорите, избират ги, освобождават ги и определят възнаграждението им и Политиката по възнагражденията на дружеството. Възнаграждението им се определя в завикимост от стойността на активите, числеността на персонала, рентабилността, финансовия резултат, изменението на добавената стойност на един зает, ослужването на задълженията, както и от поети специфични задължения и отговорности в сключените от тях договори, при спазване на правилата, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Съветът на директорите се състои от пет човека. Най-малко една трета, но не повече от една втора, трябва да са независими членове. Общото събрание възложи на представителя на държавата, която е мажоритарен собственик с дял от 75% от акциите с право на глас, организацията по провеждането на конкурса по реда и условията на Закона за публичните предприятия и Прилника за неговото прилагане.

С друга промяна се урежда избора на регистриран одитор. Когато общото събрание не е избрало такъв до края на календарната година по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, то одиторът се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Дружеството ще може да отдава възмездно под наем и да предоставя права за достъп и ползване на собствените му инфраструктура, движими вещи и недвижими имоти. 

Право на участие в увеличението на капитала на "Слънчев бряг" ще има всички инвеститори, които са си купили акции на дружеството най-късно пет работни дни след  датата на публикуване на съобщението по чл.89, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. 

Процедурата по изменение и допълнение на устава на „Слънчев бряг“ е по инициатива на Министерството на туризма, което е мажоритарен собственик, и е участвало и в подготовката на проектоустава.