Новини Събития

​Българската банка за развитие представи помощта за бизнеса в Сливен

  27.05.2022 18:17  
​Българската банка за развитие представи помощта за бизнеса в Сливен

Българската банка за развитие (ББР) с подкрепата на водещата туристическа медия Travel News представи финансовите инструменти за подпомагане на бизнеса на семинар в Община Сливен. Срещата беше открита от заместник- кмета на Сливен Стоян Марков, която община беше партньор. „За нас е много важно да подкрепяме местния бизнес. Радвам се, че може да се запознаете с новите продукти на Българската банка за развитие, тъй като те ще са ви от помощ в такива моменти на криза. Надявам се да намерите възможности, които да могат да подпомогнат вашия бизнес“, каза Марков.

„Ние не искаме да се конкурираме с традиционните банки, защото нашата стратегия е да подпомагаме бизнеси, които другите не могат да финансират. Това са например startup и компании, които работят на загуба. Предлагаме финансиране във всички сектори, стига фирмите да попадат в групата на малки и средни предприятия”,  заяви Надежда Атанасова от управление „Корпоративно банкиране“ в ББР.

Ние сме единствената държавна банка в момента и като такава нейният основен фокус е финансиране на малки и средни фирми. Функционираме като всяка друга банка, но имаме и няколко дъщерни дружества. Разполагаме с фонд за микрофинансиране за кредити до 100 000 лв. и лизингово дружество. Имаме също и фонд за дялово участие, което е нещото, което ни отличава от другите финансови институции в България. Чрез него можем да бъдем пълноправен бизнес партньор на всяка компания чрез капиталови вноски ”, отбеляза Атанасова.

Най-новият продукт на ББР е структуриран вследствие на всички инфлационни процеси. „Създадохме програма с обезпечен кредит за всякакви оборотни средства”, разказа Кристиян Кирков, експерт в "Корпоративно банкиране" в ББР. Услугите по този продукт са до 200 000 лв. По него даваме възможност за финансиране на база оборота за 2021 г. Кредитът цели да финансира както материали и суровини, така да се използва и за други нужди на фирмата като изплащане на заплати и на външни услуги. Този продукт е насочен към гъвкави предприятия, които са във всички сфери на икономическата дейност, посочи Кирков.

Съвместно с Европейския гаранционен фонд, ББР разработва продукти с фокус върху фирми, които не могат да предоставят достатъчно обезпечение на традиционните банки. Има три основни групи, които не могат да бъдат кредитирани традиционно. Първата такава е тази на стартиращите компании (стартъпи) в сферата на производството. Кредитът, който е достъпен за подобни предприятия, е в размер до 250 000 лв. и служи за закупуването на машини и оборудване. ”Предлагаме инвестиционен кредит за машини и съоръжения. Като обезпечение взимаме самото оборудване”, отбеляза Кирков

Вторият профил са компании от творческата индустрия – това може да са фирми в издателства, печатници, IT компании, които създават софтуери и други в сферата. "Освен инвестиционен кредит, тук можем да финансираме и оборотни средства, като при тях обезпечението е между 40 и 60 процента”, обясни експертът. По програмата за творческата индустрия могат да бъдат отпуснати до 500 000 лв. 

Банката подкрепя и всички останали бизнеси, като таванът за кредити към една фирма е 5 млн. лв.

Друг продукт, който ББР предложи, беше финансирането на фирмените разходи за електроенергия. „Енергийна подкрепа за предприятията“ е продукт, който се открои като задължителен с оглед на ситуацията с нарастващите сметки за ток. Мярката позволява  да се кандидатства за кредити до 200 хил. лв., които могат да покрият разходите до 4 последователни месеца. Предложението е добро за бизнесите, които не могат да покрият енергийните си разходи, тъй като кредитите не са обезпечени.

ББР изтъкна като своя цел финансирането на прехода към зелена, кръгова и устойчива икономика. Поради тази причина банката представи и проект, свързан със “зелената енергия”. Тя подкрепя изграждане на фотоволтаични централи. До 1 MW може да финансира до 95% от инвестицията. “Единственото, което изискваме, е да работите върху земя, която е ваша собственост и да имате готов проект. Банката влиза на етап изграждане на електроцентралата. Дава се възможност и за продаване на свободния пазар, и за централа, която се ползва за собствени нужди”, разясни Кирков. ББР приветства бизнеса да се обърне към мярката, тъй като това драстично би облекчила разходите за електроенергия.

Банката представи още и два продукта за подкрепа на хотелиерите и ресторантьорите:  „Ликвидна помощ за ресторантьори“ и „Ликвидна помощ за хотелиери“. Програмата „Подкрепа за туризма“ предоставя кредитни линии, кредит овърдрафт и стандартен кредит за оборотни средства на хотелиери и ресторантьори, които не са преустановили дейност през 2020 г. и 2021 г. Максималният размер на финансиране се определя спрямо големината на компанията и вида продукт – 500 000 лв. за дружества с персонал до 49 души (или 20% от нетни приходи от продажби за най-силната година през периода 2018-2021 г.) и 750 000 лв. за дружества с персонал от 50 до 249 души (15% от нетни приходи от продажби за най-силната година през периода 2018-2021 г.). Максималният размер на кредит овърдрафт е 250 000 лв. 

Програмата за финансиране предлага и удължен срок за стандартен кредит за оборотни средства – 48 месеца. Поставено е и минимално изискване за обезпеченост на главницата. Гратисният период е 18 месеца за хотелиерите и 12 месеца за ресторантьорите. Като уникално за тази програма на ББР, Кирков изтъква финансирането на данъчни задължения, както и рефинансиране на съществуващи задължения към финансови институции, които са просрочени до 90 дни. Това е добра възможност, тъй като търговските банки избягват тази практика.

Последният продукт на ББР е насочен към розопреработватели. Банката отпуска кредити до 1 млн. лв. в период от 36 месеца. Кредитът е обезпечен, като банката изисква единствено залог на розово масло. До 75% от самото масло може да бъде финансирано от институцията.

Всеки може да кандидатства по повече от един продукт на ББР стига общата стойност на финансирането да не надвишава 5 млн. лв.

Събитието на ББР и TravelNews в Сливен е последното от поредицата от 15 семинара в цяла България, които организирахме в рамките на 3 месеца.

Йоана Шомова