Новини Събития

Слънчев бряг АД ще гласува оставки

  14.06.2022 13:28  
Слънчев бряг АД ще гласува оставки

Подадени са заявленията на председателя на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД Иво Маринов и члена на съвета Константин Лефтеров.
Изпълнителният директор на „Слънчев бряг"АД Златко Димитров свиква Редовно общо събрание на акционерите (РОСА) и представя материали за общо събрание на акционерите на 29.06.2022 г. от 11:00 часа в град Несебър в административната зала на Главната дирекция в кк Слънчев бряг.
Точка 3 е за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, в размер на 174 828,21 лв., а през миналата година възнагражденията са били в размер на 171 885,01 лв.
Златко Димитров, изпълнителен директор и член на СД е получил 63 807,67 лв., Иво Маринов, председател на СД -22 226,72 лв., и членовете на СД: Мариела Павлова -19 250,84 лв., Константин Лефтеров -19 331,45 лв. и Соня Енилова - 20 719,50 лв. Няма да се разпределя печалба за финансовата 2021 г. и да се изплащат дивиденти.
В проектодневния ред на събранието на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. са включени общо 20 точки. Точка 1 е за приемане доклада на Съвета на директорите на „Слънчев бряг"
АД за дейността на дружеството през 2021 г., а проектът за решение на ОС е приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. Начинът за гласуване ще се осъществява: „за", „против", „по своя преценка", „въздържал се".По същия начин ще се гласува и по останалите точки.
Следващата точка е за приемане на годишния финансов отчет за 2021 г. и към финансовия отчет за 2021 г. както и одитния доклад на регистрирания оди-тор Венцислав Терзийски за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг" АД за 2021 г.
Другите две точки са за: приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. Проектът за решение е на ОС: приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. и приемане на доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг" АД за дейността му през 2021 г. В проекта за решение от ОС е: приема доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг" АД за 2021 г.
На последното заседание на Съвета на директорите на „Слънчев бряг"АД в състав: Иво Маринов-председател, Златко Димитров - изпълнителен директор и членовете: Мариела Павлова, Константин Лефтеров и Соня Енилова, гласуваха единодушно в изпълнение на горепосочените си функции, че възнагражденията им са общо в размер на 171 885,01 лв. Венцислав Терзийски, председател, остава без заплата, а членовете Тони Петров и Теодор Марковски получават възнаграждения в размер по 6983,76 лв.
По т.11 ще се гласуват оставките на председателя на Съвета на директорите Иво Маринов и члена на Съвета на директорите Константин Лефтеров.
По т.12 Съветът на директорите ще остане в състав: Златко Димитров, изпълнителен директор на „Слънчев бряг"АД и членове Мариела Павлова и Соня Енилова, до вписването на новоизбрания орган за управление с редовен 5-членен състав, въз основа на конкурса по реда и условията на ЗПП и ППЗПП.
Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 19.05.22 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 1 957 808 броя.
При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 14.07.2022 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.