Анализи Новини

Еконорми спъват възстановяването на древния град до Рупите

  18.07.2022 09:08  
Еконорми спъват възстановяването на древния град до Рупите

Пред провал е европроект за 8,1 млн. лева за Хераклея Синтика до храма на Ванга.

Ще могат ли все повече туристи да разглеждат уникалния античен град Хераклея Синтика в местността Рупите край Петрич, който е близо до храма на Ванга? Или пък костенурки, смокове и жаби ще спънат реализиране на идеята на община Петрич за развитие на културно-исторически туризъм с превръщането в привлекателна дестинация на античния град, близките минерални извори и манастирски комплекс на пророчицата в подножието на изгасналия вулкан Кожух?

ВИДЕО: YOUTUBE

Мястото попада в две защитени зони по “Натура 2000”: зона “Рупите” за опазване на дивите птици и зона “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Те са обитавани от голям гребенест тритон, жълтокоремна бумка, обикновена блатна костенурка, южна блатна, шипобедрена и шипоопашата костенурка, леопардов смок и ивичест смок. Заради тези животни е възможно да се провалят намеренията за превръщането на района в туристическа атракция.

И сега разкритият древен град на траки, елини, римляни и др., просъществувал от IV век пр. Хр. до VI век, е обявен за паметник на културата с национално значение. Той е наричан още град на македонските царе и е най-посещаваната историческа забележителност в последните години в Югозападна България. При археологически проучвания, продължаващи 15 г., са открити интересни артефакти, много информация и история за селището, населявано най-напред от тракийското племе синти, дало името на града, а по-късно, когато македонският владетел Филип Втори превзел Синтика, прибавил и Херакъл.

Над 20 000 туристи от близо 150 държави всяка година посещават разкопките. Интересът се засилва заради новите и важни открития, които направи екипът на доц. д-р Людмил Вагалински. Районът обаче определено има нужда от изграждане на подходяща туристическа инфраструктура. След много перипетии наскоро бе направено отклонението от главния път за Петрич до античното селище. До минералните извори, където стотици хора се къпят, както и до храма на Ванга, обаче все още се стига по черен път през нивите и обикновено всеки шофьор си избира откъде да мине, а колите се паркират безразборно.

“Тази година археологически разкопки няма да се правят, защото разкритото дотук спешно се нуждае от консервация”, казва пред "24 часа" доц. Вагалински. Разкритите структури остават незащитени и подложени на атмосферни влияния, може да се разрушат и да бъдат безвъзвратно загубени. Община Петрич спечели проект по Оперативна програма “Региони в растеж” за 8,1 млн. лв. за реставрация, консервация, опазване и популяризиране на Хераклея Синтика. Идеята е освен запазване на откритите разкопки и социализиране на обекта, превръщането му в групова археологическа недвижима културна ценност и привличане на повече туристи.

4,9 млн. лева са безвъзмездна финансова помощ по европрограмата, останалите 3,25 млн. са нисколихвен дългосрочен кредит, който общината е взела от Фонда за устойчиви градове. Предвидени са две зони - едната от 47 дка за запазване на културно-историческото наследство, втората - около 31 дка за социализация.

В първата зона се предвижда реставрация на структурите на антична крепостна стена, жилищен и занаятчийски квартал, централна част на града, елинистически сгради под римския форум, магазини и светилища, гражданска и раннохристиянска базилика, водопроводи и отводнителна система. Ще се изградят обслужващ център с билетна каса, помещение за екскурзоводи, безплатен паркинг, инфраструктура за достъп на хора в неравностойно положение и свързваща алея между отделните археологически обекти.

Сред дейностите са биоцидна обработка, структурно укрепване, иззиждане наново на компрометирани участъци, направа на консервационен надзид и запечатка на короните на зидовете. На всички структури е предвидено да се направи подходящо водоотвеждане, а използваните материали ще са на основата на естествени смоли, вар и други, ползвани в древността.

Втората зона на площ от 31 дка ще има посетителски център с експозиционна и виртуална зала и заведение за хранене, атракцион “Римски терми”, детски атракцион с покрити и открити басейни, показващ традициите на римляните по стопанисване на водата, бунгала, детски лагер, място за каравани и палатки, барбекюта, паркинг. Всичко ще се захранва с минерална вода с дебит 2,6 л/сек.

Общината има идея там да бъдат провеждани хераклейски празници на изкуствата, фестивал за класическа, джаз и фолклорна музика, празници на виното, детски фестивал на хераклейските занаяти с производство на маски, монети, керамика. В лагерната зона децата ще имат възможност за няколкодневен престой с организирани занимания, изнесени открити уроци и демонстационни практики. Още при изготвяне на подробните устройствени планове и урегулирани поземлени имоти преди 2-3 г. е направено съгласуване на инвестиционното предложение с РИОСВ-Благоевград.

Становището е, че то не попада в границите на защитени територии, но попада в границите на двете защитени зони по “Натура 2000”. “Направените до момента оценки за съвместимост и преценка за необходимост от екологична оценка на подробните устройствени планове, на общия устройствен план на Петрич и на Оценката за въздействие на околната среда (ОВОС) за пътя от храма на Ванга до Хераклея Синтика показват, че няма установено наличие на тези видове в последните няколко години”, коментира Катя Стоянова от община Петрич, която работи по проекта.
Когато се внася в РИОСВ конкретното инвестиционно предложение за първата зона на проекта, от екоинспекцията са категорични, че реставрацията и консервацията на археологическите обекти няма да имат отрицателно въздействие върху защитените видове, няма да намалят популацията им и не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост.

За втората част от проекта за изграждане на туристическата инфраструктура обаче преди дни от РИОСВ са изпратили становище до общината, че “инвестиционното предложение засяга типа природно местообитание - псевдостепи с житни и едногодишни растения, както и местообитания на много животински видове и има възможност да окаже отрицателно въздействие”.

“Реализацията и последващата експлоатация са свързани с усвояване на сравнително голям участък, свързани са с трайно унищожаване или увреждане, има вероятност да доведат до промени във видовия състав, числеността и структурата на популациите на опазваните видове”, смятат от екоинспекцията и разпореждат да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху двете защитени зони.

Към доклада по ОВОС трябва да има и доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) върху защитени зони. Той трябва да се възложи на колектив от експерти, като се въвежда забрана за строителство до провеждане на едногодишен мониторинг или други научни проучвания.

“Изискват се от община Петрич прекомерни и завишени условия за реализиране на проекта. Така например се очаква да се проучат и представят възможности за прилагане на компенсиращи мерки при установяване на местообитания в зоната.

Предлагането и одобрението на тези мерки минават през съгласуване с ЕК, което допълнително удължава и усложнява процедурата. От друга страна, наличието на местообитания е определено по дедуктивен модел, който не е верифициран и потвърден по време на теренна работа.

Всичко това потвърждава извънредния обхват и обем на изискванията, предвид, че подобни тежки процедури се правят за рудници, вецове и други сериозни инфраструктурни интервенции и при потвърдено установяване наличието на местообитанията”, коментират от общината. И поясняват, че всичко, предвидено за изграждане, е с преместваеми обекти и заема много малка площ от целия терен, а останалото ще е зеленина.

Все още в общината не са решили как да процедират, защото срокът за завършване на проекта е краят на 2023 г., а при вариант за едногодишен мониторинг на защитените видове изпълнението ще се забави.

Голяма е и опасността да не се реализира цялостният туристически продукт, който да съчетава възможности за исторически, културен, винен, религиозен и спа туризъм.

/ 24chasa.bg