Новини Хотели

Booking и Expedia са лидери в хотелските резервации

  03.09.2022 09:26  
Booking и Expedia са лидери в хотелските резервации

ЕК публикува резултатите от външно пазарно проучване относно практиките за дистрибуция на хотели в ЕС.

Пазарното проучване е проведено през 2021 г. и обхваща периода между 2017 г. и 2021 г. То е съсредоточено върху представителна извадка от шест държави членки (Австрия, Белгия, Испания, Кипър, Полша и Швеция). Проучването имаше за цел:

 • да се получат актуални данни относно практиките за дистрибуция на хотели като последваща мярка след сходен мониторинг, извършен от Европейската мрежа по конкуренция през 2016 г.;
 • да се установи дали практиките за дистрибуция на хотели се различават в отделните държави членки;
 • да се идентифицират евентуални промени в практиките за дистрибуция на хотели спрямо мониторинга на Европейската мрежа по конкуренция от 2016 г.;
 • да се установи дали законите, с които на онлайн туристическите агенти в Австрия и Белгия се забранява да използват широки и тесни клаузи за ценови паритет, са довели до промени в практиките за дистрибуция на хотели в тези държави членки. Клаузите за паритет не позволяват на хотелите да предлагат по-добри условия чрез канали за продажба, различни от уебсайта на онлайн туристическия агент, с който хотелът има договор. Широките клаузи за паритет се отнасят до цената и другите условия, предлагани от хотела чрез всички други канали за продажба, докато тесните клаузи за паритет се отнасят само до цените, публикувани от хотела на собствения му уебсайт.

Основни резултати от пазарното проучване

Резултатите от пазарното проучване не показват значителна промяна в конкурентното положение в сектора на дистрибуция на хотелско настаняване в ЕС спрямо 2016 г. По-специално:

 •   На онлайн туристическите агенции (ОТА) се падат 44 % от продажбите на стаи на независими хотели, което представлява леко увеличение спрямо 2016 г.
 •   Booking.com и Expedia остават водещите ОТА за хотелски резервации и няма признаци за значителни промени в пазарните дялове на ОТА или за навлизане на нови ОТА.  
 •   Комисионите, плащани от хотелите на ОТА, са останали стабилни или леко са се понижили.
 •   Равнището на диференциране на цените на стаи и наличието на свободни стаи, прилагано от хотелите както между различните ОТА, така и между собствените уебсайтове на хотелите и ОТА, е намаляло.
 •   Някои ОТА използват търговски мерки, като например подобрена/намалена видимост на уебсайта на ОТА, за да стимулират хотелите да им предоставят най-добрите цени на стаи и условия.
 •   Относителното значение на каналите за продажби на хотелско настаняване (онлайн/офлайн, преки/непреки) се различава до известна степен в различните държави членки, но не изглежда да има значителни разлики в условията на конкуренция за ОТА.
 •   Законите в Австрия и Белгия, забраняващи използването на широки и тесни клаузи за паритет на ОТА в хотелиерския сектор, не изглежда да са довели до съществени промени в практиките за дистрибуция на хотели спрямо другите държави членки, обхванати от проучването.

Комисията се консултира с националните органи за защита на конкуренцията в ЕС (НОЗК) относно проекта на пазарното проучване и обсъди с тях резултатите от него.

Антитръстовите мерки можете да прочетете на български език тук.

Следващи стъпки

Резултатите от проучването ще бъдат взети предвид от Комисията и НОЗК в текущата им работа по мониторинг и правоприлагане в сектора на дистрибуцията на хотелско настаняване.

Законодателният акт за цифровите пазари, който се очаква да влезе в сила през есента, също може да окаже въздействие върху конкуренцията в сектора на дистрибуцията на хотелско настаняване. Законодателният акт за цифровите пазари има за цел да гарантира, че пазарите на платформи са достъпни и че платформите на пазачите на информационния вход предлагат справедливи условия на бизнес ползвателите. Той забранява на платформите на пазачите на информационния вход да използват „широки“ или „тесни“ клаузи за паритет при търговията на дребно или еквивалентни търговски мерки. Процесът на посочване на платформите на пазачите на информационния вход ще започне, след като Законодателният акт за цифровите пазари стане приложим шест месеца след влизането си в сила.

Контекст

През последните години дистрибуцията на хотелско настаняване бе предмет на няколко антитръстови и законодателни мерки.

От 2010 г. насам няколко НОЗК са разследвали използването от страна на ОТА на клаузи за паритет при търговията на дребно в договорите им с хотели. „Широките“ клаузи за паритет в търговията на дребно не позволяват на хотела да предлага по-добри цени на стаите или по-голяма наличност на свободни стаи чрез други канали за продажба. „Тесните“ клаузи за паритет при търговията на дребно позволяват на хотела да предлага по-добри цени на стаите чрез други ОТА и при продажби офлайн, но не му позволяват да публикува по-добри цени на собствения си уебсайт. В резултат на тези национални разследвания през април 2015 г. френските, италианските и шведските НОЗК одобриха обвързващи ангажименти от Booking.com да промени широките си клаузи за паритет при търговията на дребно на тесни клаузи за паритет в цялото Европейско икономическо пространство за период от пет години. През август 2015 г. Expedia също реши да промени клаузите си за паритет при търговията на дребно от широки на тесни в цялото Европейско икономическо пространство През декември 2015 г. германският НОЗК забрани тесните клаузи за паритет на Booking.com. След обжалване от Booking.com Върховният съд на Германия в крайна сметка потвърди решението.

Между 2015 г. и 2018 г. Франция, Австрия, Италия и Белгия приеха закони, с които се забранява използването на широки и тесни клаузи за паритет при търговията на дребно от страна на ОТА в хотелиерския сектор.

През 2016 г. група от десет НОЗК и Комисията проведоха мониторинг в сектора на хотелските резервации, за да измерят последиците от промените в клаузите за паритет на ОТА, произтичащи от тези регулаторни намеси.

През февруари 2017 г., въз основа на резултатите от мониторинга, Европейската мрежа по конкуренция реши, че трябва да се даде повече време на вече приетите мерки за защита на конкуренцията да породят последици и че условията на конкуренция ще бъдат разгледани отново в подходящия момент.

През 2020 г. Booking.com и Expedia информираха Комисията и съответните НОЗК, че ще продължат да се въздържат от прилагането на широки клаузи за паритет при търговията на дребно в цялото Европейско икономическо пространство поне до юни 2023 г.

През май 2022 г. Комисията прие новия регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения (новия РГОВС), който предвижда защита за някои вертикални споразумения, и придружаващите го Насоки относно вертикалните споразумения. Широките клаузи за паритет при търговията на дребно, използвани от онлайн платформите, са изключени от защитата съгласно новия РГОВС. Въпреки това други видове клаузи за паритет, включително тесни клаузи за паритет при търговията на дребно, продължават да се ползват от защитата. С Насоките за вертикалните споразумения на дружествата се предоставят насоки относно прилагането на новия РГОВС спрямо клаузите за паритет и относно оценката на клаузите за паритет в отделни случаи, попадащи извън обхвата на защитата. / evonomynews.bgАнкета

Къде ще пътувате за Коледа и Нова година?


Резултати