Анализи Събития

Кабинетът залага на гаранционен фонд, реклама и дигитализация на туризма в управленската програма

  26.07.2023 15:31  
Кабинетът залага на гаранционен фонд, реклама и дигитализация на туризма в управленската програма

Пет основни приоритета съдържа Програмата за управление на България за периода от юни 2023 г. до декември 2024 г., приета от Министерския съвет днес. Най-важният е присъединяване на България към Шенгенското пространство до края на 2023 г. Целта е да се изпълнят всички необходими дейности, за да се отговори на изискванията на европейските партньори за приемане на страната ни в Шенген. Правителството ще укрепи граничния контрол, като създаде ефективна инфраструктура и организация на работа, с което България ще допринесе за общата сигурност на европейските граници. Освен това ще се въведат комплекс от нови антикорупционни мерки и ще се реформират службите за сигурност. Отпадането на границите между България и съседите й от ЕС ще доведе до съществено облекчаване на трафика и съкращаване на времето за престой по границите, ще даде допълнителен тласък на туризма, търговията и всички други сфери на трансграничния бизнес, обясниха от Министерския съвет.

В областта на туризма са заложени 20 точки, които трябва да бъдат изпълнени до края на 2024 г. Най-важните са създаване на Гаранционен фонд за туроператорите в сектора, поправки в Закона за туризма, изработване на нови стратегии за маркетинг и реклама на туризма. Ето и пълният списък с мерки за бранша:

Законодателни мерки

1.1. Приемане на Законопроект за държавния бюджет за 2023 г. при запазване действието на намалената данъчна ставка на ДДС за ресторантьорски и кетъринг услуги, за услуги за използване на спортни съоръжения и обща туристическа услуга

  • Компетентни институции: МФ; МТ
  • Актуален статус: Законопроектът е одобрен от Министерския съвет и приет на първо четене в Народното събрание

- Срок: юли 2023 г.

1.2. Законодателна инициатива за задължителен туристически Гаранционен фонд и регламентиране на условията за упражняване на дейността на туроператорите за обезпечаване на защитата на пътуващите чрез изменения и допълнения в Закона за туризма или чрез изработването на нов закон.

- Актуален статус: В процес на подготовка

- Срок: март 2024 г.

1.3. Одобряване от Министерския съвет и внасяне в Народното събрание на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма с цел по-добро административно регулиране на услугите в сектор туризъм: намаляване на административната тежест за бизнеса и балансирано упражняване на справедлив и ефективен административен контрол

- Актуален статус: В процес на подготовка

- Срок: март 2024 г.

 

Мерки в изпълнителната власт

2.1. Подобряване на действащата концепция за реклама на България и утвърждаването ѝ като предпочитана и сигурна туристическа дестинация, предлагаща устойчив, разнообразен и висококачествен туристически продукт през четирите сезона на годината

- Срок за изпълнение: март 2024 г.

- Условия, при които мярката се смята за изпълнена:

Реализирани кампании на вътрешния и на целеви пазари (проведени кампании в онлайн

среда на вътрешния и на целевите пазари – мин. 2 броя);

Участие в общо 7 есенни изложения и подготовка на участие на общо 6 изложения в

периода януари – март 2024 г.

2.2. Разработване на нова процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по ПРЧР 2021-2027

- Компетентни институции: МТСП; МТ

- Срок за изпълнение: февруари 2024 г.

- Условия, при които мярката се смята за изпълнена:

Обявена процедура за подбор на проекти „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по ПРЧР 2021-2027.

2.3. Изготвяне на последваща оценка на въздействието на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Целта е в зависимост от резултатите от оценката на въздействието да се прецени необходимостта от изменение на ЗУЧК.

- Срок за изпълнение: септември 2023 г.

- Условия, при които мярката се смята за изпълнена:

Изготвена последваща оценка на въздействието на ЗУЧК.

2.4. Разработване на институционален модел - Гаранционен фонд за обезпечаване на отговорността на туроператорите в контекста на Директивата за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги

- Срок за изпълнение: ноември 2023 г.

- Условия, при които мярката се смята за изпълнена:

Изготвен модел на Гаранционен фонд за обезпечаване на отговорността на туроператорите.

2.5. Изготвяне на единна дигитална карта на страната с интегрирана информация от секторите туризъм, земеделие и култура – участие в междуведомствена работна група под ръководството на МЗХ, с участието също на МК и на МРРБ

- Компетентни институции: МЗХ; МТ; МК; МРРБ

- Срок за изпълнение: декември 2024 г.

- Условия, при които мярката се смята за изпълнена:

Приключил проект по ПРСР 2014-2020 за дигитална карта с пряк бенефициент по

проекта МЗХ.

2.6. Прилагане на нови маркетингови подходи и формати за реклама и маркетинг на дестинация България

- Срок за изпълнение: ноември 2023 г.

- Условия, при които мярката се смята за изпълнена:

Проведени кампании с нови формати (проведени кампании в онлайн среда на вътрешния и на целевите пазари – мин. 2 броя);

Участие в общо 7 изложения с нова концепция за представяне на дестинацията.

2.7. Осигуряване на подкрепа за развитието на туристическите райони чрез одобрени за изпълнение проекти по ОПИК 2014-2020

- Срок за изпълнение: ноември 2023 г.

- Условия, при които мярката се смята за изпълнена:

Изпълнен проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР)“;

 Избран изпълнител и предоставена услуга по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по логистично организиране участието на 100 малки и средни предприятия в национални и международни борси, туристически събития и изложения, B2B срещи, форуми и др.“;

Избран изпълнител и предоставена услуга по обществена поръчка с предмет: „Разработване на методика за организация на работата на ОУТР и разработване и изпълнение на Програма за развитие на капацитета на ОУТР“;

Сключени 9 договора по обществена поръчка с предмет: „Избор на външни експерти за функциониране на ОУТР“.

2.8. Промяна на Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в посока постигане на по-високи стойности на определяните минимални размери на концесионните възнаграждения и прецизиране на корекционния коефициент с цел поточно отразяване на специфичните характеристики на отделните обекти

- Срок за изпълнение: април 2024 г.

- Условия, при които мярката се смята за изпълнена:

Прието от Министерския съвет Постановление за приемане на методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от ЗУЧК.

2.9. Изготвяне на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване Компетентни институции: МЗ - водеща; МТ - партнираща

- Срок за изпълнение: декември 2023 г.

- Условия, при които мярката се смята за изпълнена:

Прието от Министерския съвет Постановление за приемане на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване.

2.10. Изготвяне на предложения за облекчаване на процеса за издаване на туристически визи за краткосрочно пребиваване на граждани на трети страни в рамките на работна група „Оптимизиране на визовите режими“

- Компетентни институции: МВнР; ДАНС; МЕУ; МТСП; АЗ; МТ

- Срок за изпълнение: февруари 2024 г.

- Условия, при които мярката се смята за изпълнена: Изготвен доклад с предложение от МТ в рамките на Работна група „Оптимизиране на визовите режими“ за въвеждане на електронно кандидатстване и съкращаване на сроковете за издаване на визи.

2.11. Актуализиране на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.

- Срок за изпълнение: февруари 2024 г.

- Условия, при които мярката се смята за изпълнена:

Извършена Междинна оценка на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.;

Изготвен План за действие за изпълнение на стратегията до 2025 г.;

Изготвено задание за избор на изпълнител за изготвяне на планове за действие за периода 2025 – 2027 г.

2.12. Изработване на концепция за дигитализацията на сектор туризъм и план за нейното осъществяване

- Срок за изпълнение: май 2024 г.

- Условия, при които мярката се смята за изпълнена:

Изработено задание за изготвяне на дигитален модел на сектор „Туризъм“;

Проведена обществена поръчка;

Изработена концепция.

2.13. С цел разширяване крилата на активните летен и зимен сезон и позициониране на България като целогодишна дестинация прилагане на системен подход за популяризиране на специализираните форми на туризъм - здравен (балнео, СПА, уелнес и медицински), културен, винено-кулинарен, конгресен/MICE, планински, еко, приключенски, вело и пешеходен туризъм и др.

- Срок за изпълнение: февруари 2024 г.

- Условия, при които мярката се смята за изпълнена:

Реализирани минимум 2 кампании за популяризиране на специализираните видове туризъм.

2.14. Изработване на Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги по чл. 10а от ЗУЧК

- Компетентни институции: водеща институция е МРРБ, съвместно с МЗХ и МОСВ

- Срок за изпълнение: май 2024 г.

- Условия, при които мярката се смята за изпълнена:

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги.

2.15. Надграждане и налагане на бранд „България“ чрез единна маркетингова концепция

- Срок за изпълнение: май 2024 г.

- Условия, при които мярката се смята за изпълнена:

Обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за надграждане на бранд „България“ чрез единна маркетингова концепция и изпълнение на поръчката.

2.16. Изготвяне на проект за Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за категоризация на туристическите обекти. Целта е синхронизиране на текстовете на Наредбата с европейската нормативна рамка за краткосрочно настаняване и оптимизиране на изискванията в системата за задължителна категоризация.

- Срок за изпълнение: декември 2024 г.

- Условия, при които мярката се смята за изпълнена:

Прието от Министерския съвет Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за категоризация на туристическите обекти.

2.17. Изготвяне на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за туристическите информационни центрове. Целта е да се усъвършенства процедурата за сертифициране и мрежова свързаност на ТИЦ в България.

- Срок за изпълнение: декември 2024 г.

- Условия, при които мярката се смята за изпълнена:

Прието от Министерския съвет Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за туристическите информационни центрове.

Мирослав Иванов