Турагенции

Бюрото на ЮНЕСКО в България търси агенция за самолетни билети

  20.08.2021 16:29  
Бюрото на ЮНЕСКО в България търси агенция за самолетни билети

Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, който се намира в България, обяви обществена поръчка за осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване в страната, и чужбина за нуждите на организацията. Това установи проверка на TravelNews в регистъра на обществените поръчки. Прогнозната стойноста на търга е 199 000 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 24 август 2021 г. В него могат да участват регистрирани туроператори или туристически агенти, като трябва да са членове International Air Transport Association (IATA).

Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите, успешно поне 3 услуги/дейности, сходни с предмета на поръчката. Под „услуга/дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира услуги/дейности, свързани с туроператорски и/или турагентски услуги/дейности, вкл. продажба на самолетни билети и/или хотелско настаняване.

Кандидатите трябва да имат внедрена система за управление на качеството стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент, включваща в обхвата си предмета на обществената поръчка. Освен това трябва да има имат предвид, че при издадени самолетни билети се изисква копие/отрязък от агентски купон, разпечатка на направената и потвърдена резервация с калкулация на цената на самолетния билет, включваща и всички дължими такси, копие от Billing and Settlement Plan report (BSP report) или еквивалент за издадения самолетен билет; при хотелско настаняване – копие копие на фактура, издадена от хотела.

Обществената поръчка се възлага въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“. Формулата за изчисление е следна:

  1. Комплексна оценка (КО)

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява като сбор от индивидуалните оценки по отделните показатели, съобразно следната формула:

Комплексна оценка (КО) = КТ х 0,60 + КФ, където

КТ – Техническа оценка, представляваща оценка на подхода за реализация на дейностите, възможности за реакция при потенциални кризисни ситуации и предлагане на допълнителните условия и услуги - с относителна тежест 0,60 в комплексната оценка

KФ – Ценова оценка - с относителна тежест 0,40 в комплексната оценка.

 

  1. Указания за определяне на Техническата оценката по всеки един от показателите за оценка:

Оценката по всеки един от показателите за Техническа оценка на получените оферти се постига чрез определяне на стойностите в цифри за количествено определимите показатели и чрез посочване на начина за тяхното изчисляване.

Показателят се изчислява по следния начин:

 

Критерий

Брой точки

Оценка на подхода за реализация на дейностите, възможности за реакция при потенциални кризисни ситуации и предлагане на допълнителните условия и услуги

До 100 точки

Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги надгражда с представянето на три от обстоятелствата, описани в буква „А” от методиката за оценка.

100

Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги надгражда с представянето на две от обстоятелствата, описани в буква „А” от методиката за оценка.

70

Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги надгражда с представянето на едно от обстоятелствата, описани в буква „А” от методиката за оценка.

35

Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, но не ги надгражда и е представена оферта, която преповтаря изискванията на възложителя от документацията за участие.

1

 

Мирослав Иванов