Новини Събития

EК създава технологичен облак за културното наследство

  22.06.2022 09:10  
EК създава технологичен облак за културното наследство

Европейската комисия (ЕК) започна диалог с държавите членки относно създаването с общи усилия на облак за сътрудничество в областта на културното наследство, за да се подпомогне опазването на културното богатство на Европа чрез цифрова инфраструктура. Целта е чрез облака да се насърчат сътрудничеството и съвместното творчество между културния, творческия и технологичния сектор.

С предвиден бюджет от 110 милиона евро до 2025 г. от „Хоризонт Европа“, облакът за сътрудничество ще бъде уникална инфраструктура, която ще даде възможност за безпрецедентно трансдисциплинарно и широкомащабно сътрудничество между специалисти, като например учени в областта на културното наследство, уредници, архивисти и консерватори. Това ще осигури авангардни технологии за цифровизация на артефакти, изследване на произведения на изкуството и документиране на данни, като всички те ще постигнат значителен напредък и ще добавят ново цифрово измерение към опазването, консервацията и реставрацията на културното наследство. Целта е да се улесни достъпът до модерни технологии и да се премахнат пречките пред по-малките и отдалечените институции.

Мария Габриел — комисарят, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заедно с министрите на културата и науката и високопоставени представители на държавите членки и на Европейския парламент положиха основите на европейския облак за сътрудничество в областта на културното наследство.

Досега само между 30 % и 50 % от колекциите от културни ценности в Европа са цифровизирани. Статистическите данни са още по-ниски за триизмерните представяния на големи структури и ландшафти, които са част от културното наследство и които са основата за задълбочени научни изследвания. Освен това повечето използвани стандарти не са еднакви, проследими или сигурни, което излага на риск материалните и нематериалните културни съкровища на Европа.

Комисар Габриел заяви: Богатото културно наследство на Европа ще навлезе в ново цифрово измерение с европейския облак за сътрудничество в областта на културното наследство. Тези европейски усилия ще улеснят сътрудничеството между изследователи, уредници и музейни работници, за да се запази нашето културно наследство, да се улесни достъпът до културно съдържание и да се даде възможност на бъдещите поколения да му се наслаждават през идните години. Освен това по този начин ще се предоставят нови възможности на по-малки музеи и културни институции да постигнат напредък в цифровизацията и да работят заедно по съвместни проекти в сигурна и отличаваща се с висок професионализъм работна среда.

Работата току-що започна с предварителна оценка на въздействието на облака за сътрудничество, извършена от осем независими експерти. Разработването на облака ще се осъществи в рамките на програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021—2027 г.). За първи път програмата разполага с клъстер, който се занимава изключително с творчество, културно наследство и приобщаване, с общ бюджет от 2,28 милиарда евро за периода 2021—2027 г. Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите членки при подготовката на работната програма на „Хоризонт Европа“ за изграждането на структурата, услугите и инструментите за облачната инфраструктура. Заделеният бюджет е в размер на 110 милиона евро, като поканите за представяне на предложения ще бъдат публикувани през 2023 г. и 2024 г.

Действията в клъстера „Творчество, културно наследство и приобщаване“ на „Хоризонт Европа“ допринасят за превръщането на европейското културно наследство в екологично и цифрово. ЕС насърчава иновациите и творчеството в сектора на изкуствата и културните и творческите индустрии чрез различни програми. За пръв път програмата Творческа Европа предвижда подкрепа за сектора на културното наследство. Инициативата „Нов европейски Баухаус“ е водещата инициатива на ЕС в областта на социалното приобщаване, устойчивостта и естетиката. На фона на настоятелни искания от страна на културния сектор облачната инфраструктура ще спомогне за по-доброто опазване на уникалните европейски артефакти, културни ландшафти, исторически обекти и сгради в цифровата ера. В рамките на предишната програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ над 60 милиона евро бяха инвестирани в научноизследователски и иновационни дейности за разработване на инструменти и методологии за опазване на материалното и нематериалното културно наследство, защита на застрашеното наследство от незаконен трафик, насърчаване на достъпа до културното наследство и стимулиране на културния туризъм.