Новини Събития

Разкопките в ранносредновековна крепост Хоризонт започват в началото на септември

  17.08.2023 14:36  
Разкопките в ранносредновековна крепост Хоризонт започват в началото на септември

За теренни археологически проучвания на късноантичната и ранносредновековна крепост "Хоризонт" ще бъдат отпуснати 46 750 лв. Проектът на Историческия музей в Балчик е един от 20-те одобрени в цялата страна. Тази година археологическият сезон ще започне в началото на септември.

Теренните проучвания на крепостта започват през 1972 г. и траят (почти без прекъсване) цели осемнадесет години до 1990 г. Разкопките са подновени след близо две десетилетия по инициатива на Исторически музей – Балчик. През 2009 г. между музея и Софийски университет "Св. Климент Охридски" е сключен договор за сътрудничество, на базата на който всяка година се извършват археологически проучвания.   

На терен ще работят д-р Румяна Колева, д-р Чавдар Кирилов и студенти от СУ, както и директорът на ИМ – Балчик Радостина Енчева.

Къс­ноан­тич­на­та кре­пост  "Хо­ри­зонт" е най-го­ля­ма­та кре­пост по площ в Бъл­га­рия от края на V и на­ча­ло­то на VІ век. От 1992 г. е обя­ве­на за Па­мет­ник на кул­ту­ра­та от на­цио­нал­но зна­че­ние.

Всич­ки на­ход­ки от проуч­ва­ния­та се съх­ра­ня­ват в Ис­то­ри­чес­кия му­зей в Бал­чик. Сред най-ат­рак­тив­ни­те на­ме­ре­ни пред­ме­ти са две злат­ни мо­не­ти от вре­ме­то на им­пе­ра­тор Ни­ки­фор ІІ Фо­ка.

Под кре­пост­та е има­ло нек­ро­пол. В юж­на­та част на обек­та, бли­зо до кръг­ла­та ку­ла, са от­кри­ти пог­ре­бе­ния, в ед­но от кои­то е на­ме­ре­на мо­не­та от ІІІ век.