Новини Транспорт

Авиацията ще създава стратегия за професионално образование в България

  26.08.2023 10:10  
Авиацията ще създава стратегия за професионално образование в България

В Българската търговско-промишлена палата се проведе среща с Тодор Иванджиков, председател на Асоциация на българската авиационна индустрия (АБАИ) и председателя на палатата Цветан Симеонов. В срещата взе участие и Людмил Иванов, член на УС на БТПП. Иванджиков представи целите и задачите на асоциацията, която се създава в резултат на COVID кризата и сриването на авиоиндустрията в цял свят. След постепенното съживяване на бизнеса, възниква необходимостта от работещ орган, чрез който да се осъществява комуникация не само вътре в общността, а и между авиокомпаниите и държавата.

АБАИ представлява дружествата, опериращи в сектора, пред държавните и международни регулаторни органи, с цел отстояване на техните икономически, професионални, правни и чисто административни интереси. Към момента в асоциацията има 37 активни членове като авиокомпании, ремонтни бази, учебни центрове, висши учебни заведения, дрон компании и др.
АБАИ инициира промени, надгражда и създава нови предложения за законодателни изменения в частта от законови и подзаконови нормативни актове, касаещи авиацията в Република България пред съответните държавни органи. Организацията се грижи за създаването на работна среда, в която всички административни и работни процеси протичат гладко с подобряването на комуникацията с всички институции на държавно и административно ниво.
АБАИ развива и ускорява сътрудничествoто с международни организации и сдружения, свързани с авиацията, като заимства и популяризира техният опит, систематизира информация с цел популяризиране на положителния опит на дружествата от бранша. 
Асоциацията инициира обучения в областта на авиацията, с цел да се развива колегиалността и сътрудничеството между дружествата в сектора и създаването на по-благоприятна работна среда.
АБАИ работи активно за създаването на нова стратегия за професионално образование в авиацията с помощта на всички държавни институции, както и по привличането на повече млади хора към авиацията, с цел създаването на здрава основа за бъдещето на авиацията в страната ни. Тодор Иванджиков подчерта, че всички цели и задачи са в посока да се даде тласък на развитието на авиационната ни индустрия и България да стане значим авиационен център на европейско и световно ниво. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи в пълен план услугите на палатката, които предлага в интерес и подкрепа на бизнеса, в т.ч. насочени и към браншовите организации. Българската търговско-промишлена палата винаги е съдействала на браншовите организации за промени в нормативната база с цел облекчаване на административните тежести. Симеонов изтъкна предимствата и от услугите, предлагани от Арбитражния съд при БТПП при разрешаване на търговски спорове. 
По време на срещата бяха обсъдени принципни въпроси, свързани с възможните насоки за подобряване работата в сектора, намаляване на неприсъщите разходи и изисквания, с цел оптимизиране на дейността. Особено внимание се обърна и на конкретни мерки за защита на правата и законните интереси на фирмите и издигане авторитета на сектора. Предстоят бъдещи срещи за взаимно сътрудничество и разглеждане на възможностите за промени в професионалното образование, с цел подготовка на младите хора за успешна кариера в областта на авиацията.
Габриел Драгиев