Новини Турагенции

Министерството на туризма предлага Национална камара да обедини туроператорите

  20.11.2022 11:33  
Министерството на туризма предлага Национална камара да обедини туроператорите
Туроператорите се обединяваха и протестираха заедно по време на Ковид пандемията
  Мирослав Иванов

Министерството на туризма предлага закон за Национална камара на туроператорите и туристическите агенции, в която да се влеят съществуващите в момента шест неправителствени организации в бранша. Това е записано в проекта, с който TravelNews разполага. Документът е представен на бизнеса и е обсъден на среща в петък със зам.-министъра на туризма проф. Мариела Модева. Проектът е разработен от доц. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма. Проводник на обединението е служебният министър на туризма Илин Димитров, за което настояваше и като председател на Комисията по туризъм в предишното Народно събрание.

Идеята е новата камара да поеме функциите от държавата и да издава разрешителните за туроператорска и агентска дейност. Тя ще поддържа и регистъра на този вид бизнес. Към нея ще бъде изграден и новия Гаранционен фонд за туроператорите с изходящ туризъм, за което бизнесът отдавна настоява.

Тази камара и още четири – на хотелиерите и ресторантьорите, на самостоятелните заведенията за хранене и развлечения и на екскурзоводите, планинските водачи и ски учителите (НКЕПВСУ), ще са основата за общо обединение на туризма в Национална туристическа организация, която ще извършва дейности, свързани с формиране на национални туристически продукти и осъществяване на националния маркетинг и реклама на Република България като дестинация за туризъм и инвестиции.

Представителите на най-големите сдружения на туроператорите са против Националната камара на туроператорите и туристическите агенции и насилственото общо обединение от държавата. Секторът е представен от пет активни организации – Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), която е и най-старата с около 50 члена, Асоциация на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА) с около 72 члена, Сдружение „Туризъм“ с около 20 члена, Сдружение на туроператорите и туристическите агенции „Обединение Бъдеще за туризма“ с около 160 члена и Асоциацията на инкаминг агенциите (AIA), която обединява представителите на големите чужди туроператори, водещи туристи у нас, с около 9 члена. Шестата организация - Българската асоциация за изходящ туризъм (BOTA), не е национално представителна. Тя съществува формално, защото представлява основно един туроператор – „Емералд травел“, чийто собственик и управител Янка Хитова е и председател на асоциацията.

„Задължителното членство в НПО ми звучи като комунистически режим, а не се намираме в Северна Корея“, коментира Венцислав Кръстев, председател на Сдружение „Туризъм“. Според него сдружаването е доброволен принцип по Конституция. Освен това без промяна в Закона за туризма нищо не може да се осъществи. „Струва ми се, че в това насилствено обединение става въпрос за пари, за да бъдат откраднати средствата за реклама на България“, подчерта той.

„Не сме съгласни с предложенията и обединението не може да стане насила. Това ще бъде поредният закон Франкенщайн“, коментира пред TravelNews Павлина Илиева, председател на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ).  Според нея не трябва да се бяга от конкурентната среда, защото няма проблем да има повече сдружения и различни мнения. „В туризма сме силно фрагментирани, за да сме в обща камара“, подчерта тя.

„Министърът на туризма ми се струва, че изпълнява дребни поръчки за обединението на бранша. Не е ясна идеята и какво точно искаме. Сдруженията се създават свободно и никой не може да ни кара насилствено къде да членуваме“, коментира проф. Георги Рачев, зам.-председател на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) и председател на Алианса на туристическата индустрия в България (АТИБ). „Става въпрос за пари, а от нас се иска да сложим мокър печат на чужди идеи, които бизнесът не припознава“, подчерта той. Проф. Рачев също смята, че трябва да бъде променен на първо време Законът за туризма, където да се вкара Гаранционен фонд за туроператорите и контролно звено в сектора.

„По обединението на бранша ако въобще се случи такова трябва да работи редовно служебно правителство. Това е дългосрочна визия и не е работа сега на служебното правителство“, каза Димитрина Горанова, председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА). Не е демократично едно обединение да се случи със закон, подчерта тя. Според Горанова организацията и сега си партнира успешно с различни сдружения. Тя не вижда как практически може да се случи обединението в една структура след като има толкова различни браншове в туризма. „С който искаме да работим го правим и в момента. Държавата не трябва да ми казва с кого да работя и не може да налага нещо насила“, заяви Горанова.

Заместник-министър Мариела Модева обяви, че сдруженията по никакъв начин няма да бъдат принуждавани по административен път против своето желание да участват в единна бъдеща обща организация, нито Министерството на туризма ще налага насилствено обединение. Тя заяви, че идеята за създаването на работната група с най-широко представителство от страна на бранша е тя да се превърне в катализатор за развитие на бъдещи идеи с цел подобряване на средата в сектор туризъм. Според нея тази цел може да бъде постигната само чрез неговото обединение. В същото време ще се даде възможност на участниците да съдействат за формирането на политики и работещи решения за развитието на сектора - чрез взаимопомощ и равна възможност за всички да участват в създаването на най-добрата среда за развитие на сектора. Такава е позицията и на министъра на туризма Илин Димитров. Според него чрез обединението на бранша ще бъдат осигурени повече пари за реклама на България. Той се бори за бюджет от 100 млн. лв.

Какво ще представлява Националната камара на туроператорите и туристическите агенции? (според новия проектозакон)

Чл. 4. (1) Създава се Национална камара на туроператорите и туристическите агенции наричана по-нататък "камарата", като юридическо лице със седалище в София. Камарата създава местни структури при условия и по ред, определени в устава й. Името на организацията може да бъде променено на Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА) или друго име на съществуващо сдружение само, ако за това има изрично решение на Общото събрание на асоциацията и се приеме от общото събрание на Камарата,

(2) Предмета на дейност на Камарата е:

1. представлява своите членове и защитава професионалните им интереси;

2. представлява своите членове в европейски и международни браншови, продуктови и професионални туристически организации.

3. създава и поддържа Централен професионален регистър на туроператорите и туристическите агенции, който е публичен;

4. Създава и поддържа Гаранционен фонд за защита на доверителите за лицата извършващи туроператорска дейност за изходящ туризъм в чужбина;

4. съдейства на членовете си за развитие на дейността им;

5. набира и предоставя информация на своите членове, включително за състоянието и развитието на българския и чуждестранния туристически пазар;

6. съдейства за организиране и провеждане на професионално обучение и квалификация на кадрите в сектора;

7. участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на туризма на национално и местно нива и съдейства за изпълнението им;

8. дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове за туризма;

9. представлява своите членове в Националния съвет по туризъм по Закона за туризма и Закона на Националната туристическа организация/в проект/;

10.  сътрудничи си със сродни организации в страната и в чужбина;

11. участва в дейността на европейски и други международни органи и организации;

12. участва със свой представител в помирителните комисии по Закона за защита на потребителите;

13. съдейства и представлява своите членове пред Сдружението на общините и други национално представени организации и сдружения по въпросите свързани с туризма;

14. подпомага разработването на браншови, продуктови и професионални стандарти за здравословни и безопасни условия на труд и ги предоставя в Националния (отрасловия) съвет по условия на труд;

15. разработва кодекс на професионалната етика в подотраслите на туристическия бранш, не допуска създаването на картели, монополизъм, дъмпинг, нелоялна конкуренция и неравнопоставеност между своите членове;

16. внедрава международно приети стандарти за категоризация на местата за настаняване, хранене и развлечения;

17. внедрава международно приети стандарти за спа и уелнес услуги в балнеолечебни (медикъл спа), спа, уелнес и таласотерапевтични центрове

18. информира компетентните органи за извършени нарушения при изпълнението на туристическите дейностив ТО и ТА, както и за други констатирани нарушения, извършени от лицата - участници в туристическите дейности, при и по повод изпълнение или неизпълнение на функционалните им задължения, регламентирани в съответните нормативни актове;

19. организира провеждането на курсове за повишаване квалификацията на кадрите, работещи в туризма;

20. Определя пределен брой на туроператорите и туристическите агенции регистрирани в Регистъра и издава удостоверения за допустимост при издаване на разрешения за уастие в Гаранционния фонд..

21. изпълнява и други функции, предвидени в устава й.

(3) Приходите по бюджета на Камарата се формират от:

1. еднократни встъпителни членски вноски;

2. годишни и допълнителни вноски;

3. приходи от допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност и като използва прихода за постигане на определените в устава цели.

4. средства от участие в европейски, международни и други донорски програми;

5. дарения от физически и юридически лица;

6. лихви по депозитите на собствени средства;

7. други източници, установени със закон или друг нормативен акт.

 (4) Предметът на стопанската дейност се определя в устава на Камарата.

(5) Извършването на стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

(6) Камарата не разпределя печалба.

Целият проектозакон може да видите тук

Мирослав Иванов

Проект на закон