Анализи Новини Хотели

Национална камара на хотелиерите ще допуска разрешения за строителството на нови обекти

  21.11.2022 11:18  
Национална камара на хотелиерите ще допуска разрешения за строителството на нови обекти
Слънчев бряг беше презастроен без никакъв план
  Слънчев бряг АД

Национална камара на хотелиерите ще предоставя удостоверения за допустимост при издаване на разрешения за строеж и за категоризиране на лицата за дейността хотелиерство. Това е предвидено в новия законопроект за Национална камара на хотелиерите, с който TravelNews разполага. Той е предложен на бранша от служебния министър на туризма Илин Димитров с цел на неговото обединяване в една структура и е написан от Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма. Името на организацията може да бъде променено на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) само, ако за това има изрично решение на Общото събрание. Тя трябва да създаде и местни структури в цялата страна.

Повечето хотелиери са притеснени, че за да може, който и да било от тях да извършва дейност в бъдеще, те трябва задължително да бъдат член на камарата. Също така да отговарят на изискванията и да бъдат вписани в Централен професионален регистър на хотелиера, който ще се управлява от новата организация. Друг смущаващ момент в предложения законопроект е, че ще се лобира в Закона за устройство на територията да бъде добавен текст, според който откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга за строителство на туристически обект, да се извършват само след представяне от възложителя на писмено съгласие за изпълнение на строежа от местната структура на Националната камара на хотелиерите. С други думи, ако даден инвеститор реши да изгражда нов хотел, където и да е в България, първо трябва местната структура на камарата на хотелиерите да даде съгласие. В противен случай инвестицията няма да може да се реализира.

„Категорично това намерение е утопия, защото ще доведе до защита на нечии интереси. Все още не сме узрели като общество частният бизнес да се самоконтролира“, заяви пред TravelNews Гриша Фиданов, един от големите хотелиери в България и собственик на веригата „Grifid hotels“ в Златни пясъци. Например един хотелиер може да спре друг за изграждането в близост на хотел или къща за гости. „Затова има устройствени планове и ако инвеститорите отговарят на изискванията, не е нормално една браншова камара да спира разрешителните“, коментира Фиданов. Според него подобни законопроекти трябва да бъдат подложени на сериозни дискусии от редовно правителство и парламент. „Не е работа на едно служебно правителство и министър да прокарват подобни инициативи“, подчерта той. Фиданов като цяло подкрепя обединяването на бранша, но за него е важно как ще бъде структурирано представителството.

„Камарата е организация, сдружение, съюз на лица от една професия за защита на професионалните им интереси. Местната камара се включва в решенията на общината за развитие на туризма и трябва да има право да контролира процеса за изграждане на нови хотели“, коментира Румен Драганов, който е изготвил законопроекта. Новите места за настаняване в много от случаите водят да намаляване на средната заетост и средната цена, до внос на персонал отвън и до намаляване на цената на продаваните обекти, чиито брой се увеличава. Тази мярка се използва в редица страни, подчерта той. В България средната заетост в хотелите е под 35%, която е много ниска. „Инвестицията в нов хотел трябва да става по преценка на местните занаятчии. Ако те смятат, че това ще е за доброто на населеното място, ще позволяват проекта. Но така никой да не ги пита и да се строи безразборно не е добре“, смята Драганов. По думите му никой инвеститор не може да строи хотел в селище от ЕС, без да има одобрение от местната гилдия.

Зам.-председателят на БХРА Веселин Налбантов приветства модела бизнесът да дава становища за нови хотели с цел ограничаването на безразборното строителство. „Такава практика съществува в цяла Европа“, заяви той. Според него браншът трябва да дава мнение по места за курортите и за градската среда. Ако имаше такива правила по-рано, нямаше да се случи хаотичното застрояване на Слънчев бряг, допълни Налбантов.

Предметът на дейност на Националната камара на хотелиерите, според чл. 4 от законопроекта е:

1. представлява своите членове и защитава професионалните им интереси;

2. представлява своите членове в европейски и международни браншови, продуктови и професионални туристически организации.

3. създава и поддържа Централен професионален регистър на хотелиерите, който е публичен;

4. съдейства на членовете си за развитие на дейността им;

5. набира и предоставя информация на своите членове, включително за състоянието и развитието на българския и чуждестранния туристически пазар;

6. съдейства за организиране и провеждане на професионално обучение и квалификация на кадрите в сектора;

7. участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на туризма на национално и местно нива и съдейства за изпълнението им;

8. дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове за туризма;

9. представлява своите членове в Националния съвет по туризъм по Закона за туризма и Закона на Националната туристическа организация/в проект/;

10.  сътрудничи си със сродни организации в страната и в чужбина;

11. участва в дейността на европейски и други международни органи и организации;

12. участва със свой представител в помирителните комисии по Закона за защита на потребителите;

13. съдейства и представлява своите членове пред Сдружението на общините и други национално представени организации и сдружения по въпросите свързани с туризма;

14. подпомага разработването на браншови, продуктови и професионални стандарти за здравословни и безопасни условия на труд и ги предоставя в Националния (отрасловия) съвет по условия на труд;

15. разработва кодекс на професионалната етика в подотраслите на туристическия бранш, не допуска създаването на картели, монополизъм, дъмпинг, нелоялна конкуренция и неравнопоставеност между своите членове;

16. внедрава международно приети стандарти за категоризация на местата за настаняване, хранене и развлечения;

17. внедрава международно приети стандарти за спа и уелнес услуги в балнеолечебни (медикъл спа), спа, уелнес и таласотерапевтични центрове

18. информира компетентните органи за извършени нарушения при изпълнението на туристическите дейности в хотелиерството, както и за други констатирани нарушения, извършени от лицата - участници в туристическите дейности, при и по повод изпълнение или неизпълнение на функционалните им задължения, регламентирани в съответните нормативни актове;

19. организира провеждането на курсове за повишаване квалификацията на кадрите, работещи в туризма;

20. Издава удостоверения за допустимост при издаване на разрешения за строеж и за категоризиране на лицата за дейността хотелиерство в съответствие с изискванията на закона.

21. изпълнява и други функции, предвидени в устава й.

Целият законопроект може да видите тук

Мирослав Иванов

Проект на Закон за Камара на хотелиерите


Анкета

Къде ще пътувате за Коледа и Нова година?


Резултати